Wydrukuj tą strone | Zamknij to oknoREGULAMIN CAMPINGU
NR 50 „USTRONIE” w KARPICKU

§ 1.


1. Doba pobytowa na campingu trwa od godziny przyjazdu. Turyści zamierzający przedłużyć swój pobyt zobowiązani są do poinformowania recepcji i wniesienia stosownej opłaty. W przypadku nie poinformowania recepcji o przedłużeniu pobytu opłata naliczana będzie automatycznie za każdą rozpoczętą dobę . Wniesienie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać w recepcji campingu.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do godz. 0600 następnego dnia, z wyjątkiem organizowanych imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych. Zabrania się głośnego nastawiania radioodbiorników i telewizorów przez cała dobę.
3. Osoby nie zameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie od godz.0800 do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji campingu.
4. Camping może odmówić przyjęcia turystów , którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin campingu wyrządzając szkodę w mieniu campingu, turystów lub szkodę na osobie turysty, pracownika campingu lub innych osób przebywających na campingu albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt turystów lub funkcjonowania obiektu. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, - którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Turyści zakłócający spokój, lub korzystający z campingu w sposób niezgodny z regulaminem mogą być usunięci z campingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
5. Parking przed campingiem przeznaczony jest wyłącznie dla gości campingu, na czas załatwiania formalności w recepcji. Na terenie campingu zabrania się mycia pojazdów samochodowych

 

§ 2.


1. Camping gwarantuje turystom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z wymogami kategorii obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, turysta jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.
2. Camping zapewnia :
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o turyście
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
d. usługę sprawną pod względem technicznym: w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, camping dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności.

§ 3.


1. Turysta ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałej z jego winy oraz winy odwiedzających go osób. Opuszczając camping turysta zobowiązany jest zostawić je czyste i w stanie nienaruszonym oraz rozliczyć się w recepcji.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest rozpalanie na campingu ognisk. Turyści używający grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

§ 4.


 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego turystę, camping przechowa przez trzy kolejne miesiące.

§ 5.


1. Camping ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Turysta powinien zawiadomić recepcję campingu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeni.
3. Odpowiedzialność campingu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona do wysokości sumy ustalonej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [z dnia 14 listopada 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo camping lub inne podobne zakłady, (Dz.U. z 1965 r. Nr1, poz.2) z późniejszymi zmianami.]
4. Camping zapewnia bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy wartościowych.
5. Camping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w namiotach, przyczepach caravaningowych i samochodach campingowych.§ 6.


Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów – kaganiec, smycz i sprzątać nieczystości pozostawione przez nie.

Życzymy miłego pobytu